fbpx

Wyjątkowe okazje? Zapisz się do newslettera MY STARS!

Ochrona Danych

Informacja w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą

Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo MAKE YOURSELF Anna Kołodziejska – Szczotka, z siedzibą w 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 72

Przetwarzanie Danych Osobowych związane jest z udostępnieniem Państwa Danych Osobowych w ramach Naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania/oferty mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na Naszych stronach internetowych), a także gdy pozyskaliśmy Państwa Dane Osobowe z innych źródeł (od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem/klientem).
Informacja nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem przez Naszych Klientów z Naszego sklepu internetowego www.makeyourself.eu oraz zawieraniem umów za jego pośrednictwem – jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na ten temat prosimy o zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do dostępu do Danych Osobowych (informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane) jak również żądania modyfikacji, usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.

Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe Naszych klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników/współpracowników, Dane Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na Stronie Internetowej. 

Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców/zleceniodawców.

Cel i podstawa przetwarzania

Przetwarzamy Dane Osobowe w celu nawiązania współpracy zawarcia umowy, wykonywania zawartej umowy, w tym jej rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji/kontaktu w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora, obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń, wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych).


Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą,  realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą Nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z Nami, będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Państwem, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą Nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy Danych Osobowych

Państwa Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić komunikację z Naszymi kontrahentami i klientami (np. wspierają Nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), pomagają nam prowadzić stronę internetową, zapewniają wsparcie oraz działanie systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom) oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.

Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa Dane Osobowe możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Nasi partnerzy mogą przetwarzać dane głównie w Stanach Zjednoczonych (USA), Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii stosowanych przez Nas zabezpieczeń, w szczególności kontaktując się z Naszym inspektorem ochrony danych.