fbpx

Wyjątkowe okazje? Zapisz się do newslettera MY STARS!

Regulamin Newslettera

Prowadzonego dla strony www.makeyourself.eu

Spis treści

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy dokument zwany (dalej również: „Regulamin” określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” przez MAKE YORSELF z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 771 27 28 434, adres poczty elektronicznej: info@makeyourself.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 538 555 528, opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora.
Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Usługobiorca”).
W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter („Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newsletteru.
Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
Usługa Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:
• komputer, laptop lub urządzenie z dostępem do Internetu;
• dostęp do poczty elektronicznej w tym aktualny/aktywny adres e-mail;
• przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
• włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
• zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
• klawiatura, umożliwiająca poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców:

• którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto pod adresem internetowym: www.makeyourself.eu (dalej również: „Serwis”), drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym ofert promocyjnych lub bonów;

• którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych;

• którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnych promocjach, rabatach, ofercie i akcjach marketingowych.

Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po udostępnieniu swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem. Następnie zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter).

Usługobiorca zobowiązuje się podawać Usługodawcy informacje aktualne, prawdziwe, a także aktualizowania tych danych w związku z zawarciem Umowy oraz korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa w tym nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu świadczenia usługi Newsletter. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (żądania wydania kopii, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newsletteru, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy ma miejsce w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

REKLAMACJE

W każdej chwili Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie w ciągu nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jedną z możliwości złożenia reklamacji jest pisemne oświadczenie wysłane na adres: MAKE YOURSELF, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosi się o podanie imienia, nazwiska, danych kontaktowych składającego i opisu przyczyn uzasadniających reklamację Usługobiorcy. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę z ważnych powodów, w tym gdy nastąpi zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, a także gdy nastąpi miana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, oraz gdy nastąpi zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. Powodem wypowiedzenia Umowy Usługodawcy przez Usługobiorcę, a także odmówienia korzystania z usługi Newsletter, jak również ograniczenia dostępu do treści może być przypadek naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu. W przypadku ww. sytuacji Usługodawca wysyła oświadczenie na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

ZMIANA REGULAMINU

Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów. Zmiana Regulaminu Usługi Newsletter przez Usługodawcę może być spowodowana zmianą sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, a także zmianą zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. W sytuacji dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca zobowiązuje się udostępnić tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem www.makeyourself.eu/regulamin_newslettera i obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.
Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.