fbpx

Wyjątkowe okazje? Zapisz się do newslettera MY STARS!

Ustawienia Plików Cookies

Imię Opis Włączyć?
Plik Cookie Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepszy komfort użytkowania strony oraz dopasowanie oferty online do Twoich upodobań.
Pliki Pixel Facebook Usługa strony trzeciej do zarządzania działaniami reklamowymi związanymi z pozyskanymi danymi za pośrednictwem Facebook.com. Pixel Facebook to usługa dostarczona przez Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/
Pliki Google Analytics Służy do kompletowania statystyk w celu poprawy komfortu użytkowania zasobu.

Polityka Prywatności

& PLIKÓW COOKIES

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego, Klubu (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny (co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klienta, Serwisu Internetowego, Klubowicza, użytkowników). Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo w treści klauzuli informacyjnej, w której jest mowa o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

Make Yourself Anna Kołodziejska- Szczotka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 72, 97-300 Piotrków Trybunalski, REGON 366220146, NIP 771-27-28-434, e-mail: info@makeyourself.eu, tel. +48 538 555 528 jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego (z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii), lub innych kanałów komunikacji z Klientem lub Klubowiczem, jak również zbieranych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do Klubu i innych danych zbieranych związanych z członkostwem w Klubie ( danych o transakcjach dokonywanych przy użyciu Karty), a także uzyskanych w związku z aktywnością Klienta, Klubowicza w Internecie, danych dotyczących lokalizacji, danych przekazanych przez Licencjodawcę w ramach współpracy, w szczególności z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com i innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych znakami towarowymi Instagram i Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), lub poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii.

W przypadku wyrażenia na to zgody, administratorami uzyskanych danych osobowych Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy (np. uzyskanych na podstawie aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak np. cookies) mogą być również Partnerzy Make Yourself Anna Kołodziejska-Szczotka.
Dane osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokładając wszelkich starań mających na celu ochronę interesów osób, których dane dotyczą, zapewnia, że zbiera je w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach nie przetwarzając dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne do tych celów, w których są przetwarzane; uaktualniając w razie potrzeby; przechowując w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane; przetwarzając w sposób zgodny z prawem i klarowny dla osoby, której dane dotyczą, a także zapewniający przede wszystkim bezpieczeństwo Danych Osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, za pomocą środków technicznych lub organizacyjnych.

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Serwis Internetowy, Klub, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Klubu. Na wypadek, gdyby wspominane dokumenty posługiwały się tym samym słowem, wyrażeniem lub skrótem w odmiennym znaczeniu, postanowienia niniejszej Polityki w tym zakresie należy czytać zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, Regulaminie Klubu, albo odnosić je do wszystkich tych znaczeń łącznie, adekwatnie do kontekstu użycia w Polityce danego słowa, wyrażenia lub skrótu.

PODSTAWA PRAWNA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta dana osoba. Cel i zakres danych wynika również ze zgody Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym lub w ramach Klubu. Przykładowo, jeżeli Klient Serwisu Internetowego nie wyrazi zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, Administrator nie będzie w tym zakresie przetwarzał jego danych osobowych. 

Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora może być zawarcie Umowy o Świadczenie Usług (Konto):

• bądź podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy przed jej zawarciem (prowadzenie Konta bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania udzielonymi zgodami w Serwisie Internetowym, składania zamówień, umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie www);
• bądź zawarcie w tym realizacja Umowy Sprzedaży, podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz wykonania umowy, wysyłka Produktu, kontakt z Klientem w tej sprawie);
• przeprowadzanie konkursów (wyłanianie zwycięzców oraz realizacja nagród);
• przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora może być prezentowanie Klientowi lub Klubowiczowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora.
Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora może być prowadzenie korespondencji z Klientami, Klubowiczami i Licencjodawcami, w tym w ramach formularzy i ankiet.
Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora może być ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w celu prezentowania ogólnych ofert czy Promocji (rabatów, dotyczących produktów lub usług Administratora), przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta.
Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora może być dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich
Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora może być wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów
Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w przypadku Licencjodawców może być przetwarzane również w celu rozpowszechniania Utworów, przedstawiania wizerunku Licencjodawcy oraz wizerunku osób trzecich, w stosunku do których jest upoważniony do wyrażenia zgody na jego wykorzystanie.

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy jest przede wszystkim konieczność do wykonania umowy lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Konieczność do wykonania umowy jest podstawą przetwarzania Danych Osobowych w celu prezentowania reklam, ofert czy rabatów dostosowywanych do zainteresowań Klubowicza, jak również ich tworzenia, przyznania i realizacji w wersji dedykowanej dla Klubowicza. Dotyczy to Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym oraz Formularzu Zgłoszeniowym do Klubu.
Dane Osobowe Klienta, Klubowicza lub Licencjodawcy mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód (RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenie Umów Sprzedaży), a także z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (dochodzenie i ustalenie roszczeń, wypełnianie formularzy kontaktowych, prowadzenia korespondencji, udzielanie odpowiedzi) Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających z Serwisu Internetowego, w tym podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Serwisie Internetowym (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) jak również przekazywane podczas przyjmowania reklamacji, w celu wzięcia udziału w konkursach, korzystania z formularza kontaktowego, Dane Osobowe uzyskane podczas aktywności Klienta lub Klubowicza w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także Dane Osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym do Klubu (imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail) oraz pozostałe dane zebrane związane z Klubem (transakcje dokonywane przy użyciu Karty).

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Licencjodawców przekazane w ramach współpracy na zasadach opisanych w Regulaminie rozpowszechniania utworów, w tym w ramach zdjęć lub opinii przekazanych z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.instagram.com oraz https://www.facebook.com lub poprzez ich wprowadzenie za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności umożliwiających ich dodawanie.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta, a w przypadku Klubowicza oraz Licencjodawcy odpowiednio, do dołączenia do Klubu oraz do udzielenia Licencji na rzecz Administratora.

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

ODBIORCY, PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Lista odbiorców przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Klient lub Klubowicz. Lista ta wynika przede wszystkim ze zgody udzielonej przez Klienta lub Klubowicza lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym.

Partnerzy MAKE YOURSELF mogą w ograniczonym zakresie brać udział w przetwarzaniu Danych Osobowych (pomoc techniczna w prowadzeniu Serwisu Internetowego i Klub).

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie Internetowym pliki cookies.
Klientowi, Klubowiczowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które są przetwarzane, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Klient ma prawo również dostępu do Danych Osobowych w tym żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych (gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).
Każdy Klient, Klubowicz ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta, Klubowicza).

Klient, Klubowicz ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie, które odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Serwisu Internetowego, Klubu, przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności danej osoby w ramach Serwisu Internetowego lub Klubu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych uzależnionych od zgody Klienta, Klubowicza, Dane Osobowe te mogą być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Istnieje możliwość dłuższego przechowywania części Danych Osobowych, która może być spowodowana roszczeniami Klienta lub Klubowicza wobec Administratora w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich.
Mogą być one przechowywane przez różny czasu w zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania.
Za każdym razem decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

INFORMACJE HANDLOWE

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem lub Klubowiczem na odległość (np. wiadomość e-mail). W celu wysłania informacji handlowych (dotyczących produktów, usług Administratora) lub zawarciu i wykonaniu Umowy wymagana jest wyrażona zgoda przez Klienta lub Klubowicza.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator w ramach korzystania z narzędzi wspierających jego działalność udostępnianych (w tym przez firmę Google), Dane Osobowe Klienta, Klubowicza mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Poprzez kontakt z Administratorem Klient, Klubowicz ma prawo uzyskać kopię zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego.

Dostawcy oprogramowania, w ramach którego dochodzi do przekazywania danych do USA, gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne.

PLIKI COOKIES

Poniższe postanowienia Polityki dotyczą wszystkich osób, które korzystają z Serwisu Internetowego niezależnie, czy pozostają jego Klientami, Klubowiczami.
Związane jest to ze stosowaniem przez Administratora technologii plików cookies zbierającej informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis Internetowy.
W Serwisie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika w Internecie.

Plik cookie to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Celem przechowywania informacji dla potrzeb Serwisu Internetowego może być potrzeba dostosowania do sposobu korzystania przez Użytkownika (zbieranie danych statystycznych dotyczących Serwisu Internetowego – pobierane elementy, odwiedzane strony. W chwili korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego wykorzystywane są pliki „cookies” umożliwiające identyfikację urządzenia czy przeglądarki, z której korzysta Użytkownik (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Istnieje jednak możliwość powiązania Użytkownika z pewnymi informacjami spowodowane przypisaniu zawartości i sposobu wykorzystywania informacji (dane podawane w celu rejestracji Konta).
Zasadniczym celem „cookies” jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu Internetowego (np. zapamiętanie informacji podanych przez Użytkownika tak, żeby nie musiał podawać ich za każdym razem) oraz dostosowaniu spersonalizowanych treści Serwisu Internetowego do Użytkownika (prezentowanie reklam, rabatów i ofert).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Serwisie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika – np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza Serwis Internetowy, czy jakie produkty kupuje w Sklepach Internetowych. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Użytkownikom reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla Użytkowników będących Klubowiczami lepszych promocji. W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Serwis Internetowy podczas korzystania ze stron internetowych należących do innych dostawców usług internetowych. Użytkownik niebędący Klubowiczem może wnieść sprzeciw wobec Administratora wobec powyższych działań, gdy ich podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią jednak w przypadku, gdy chce tego dokonać Klubowicz przetwarzanie danych w tych celach jest niezbędne do wykonania umowy, którą dana osoba zawiera przystępując do Klubu.

Zgoda wyrażona przez Użytkownika jest niezbędna do uzyskania i przechowywania informacji z wykorzystaniem „cookies”. Oprogramowania zainstalowane na komputerze czy przeglądarki internetowe zezwalają na umieszczenie plików cookies, a co się z tym wiąże na zbieranie informacji o Użytkownikach. Istnieje możliwość zmodyfikowania lub wycofania zgody na korzystanie z „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu Internetowego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest dostosowanie do preferencji Użytkowników oraz marketing w celu zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora lub jego partnerów produktów i usług. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Klienta, a także konieczność do wykonania umowy w przypadku Klubowicza. Wycofanie zgody przez Klubowicza wiąże się z brakiem możliwości świadczenia usług w Klubie.
W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies (powiązanie z konkretną osobą) zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych (dotyczące osoby, której dotyczą). Już podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym w widocznym miejscu znajduje się informacja dotycząca informacji zbieranych przez „cookies”.

Zlecane jest niewyłączanie w przeglądarkach plików „cookies” ponieważ wykorzystywane w Serwisie Internetowym pliki nie są szkodliwe dla komputera ani dla Użytkownika.

W Serwisie Internetowym są wykorzystywane przez Administratora dwa rodzaje plików „cookies”:
– „sesyjne” -tymczasowe pliki, pozostające na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania ze strony internetowej, następnie są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika;
-„stałe”- pliki pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub przez czas określony w parametrach plików „cookies” .

Do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika nie będącego Klientem Serwisu i nie będącego Klubowiczem zebrane pliki „cookies” będą przechowywane.
Dane Osobowe wykorzystywane do celów marketingowych będą usuwane każdorazowo przez Administratora w momencie niewykorzystania ich przez okres 3 lat z wyłączeniem przepisów prawa do dłuższego ich przetwarzania.

Istnieje możliwość dłuższego przechowywania Danych Osobowych spowodowana roszczeniami wobec Administratora, dochodzeniem roszczeń przez Administratora lub roszczeniami osób trzecich przez okres ich przetwarzania określony przepisami prawa.
Decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu Internetowego.
Administrator współpracując z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) – na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów (zbieranie informacji o produktach). Celem „cookies” wysyłanym przez te podmioty jest poprawienie skuteczności prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności w Internecie – podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe spersonalizowane dla użytkowników. Brak „cookies” pochodzących od tych podmiotów uniemożliwiłby dostarczania tych treści Użytkownikowi przez Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” wykorzystywanych przez wspomniane podmioty znajduje się w stosowanych przez nie politykach prywatności.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym pliki cookies:
– Google AdWords
– Google DoubleClick
– Google Analytics
– AdForm
– Facebook
– WordPress
– Woocommerce

W ramach ustawień prywatności znajdującym się na stronie internetowej Użytkownik może w każdej chwili poprzez zarządzanie wyrażonymi zgodami zmienić sposób korzystania z plików „cookies” (usunąć, zablokować „cookies” pochodzące z Serwisu Internetowego jak również pochodzące z innych witryn internetowych). Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia prywatności w ramach Serwisu Internetowego, może się jednak różnić sposób zarządzania nimi w zależności od używanej przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie).
Informacje dotyczące plików „cookies” znajdujących się na telefonie znajdują się w instrukcji obsługi telefonu należącego do Użytkownika.
Usunięcie plików „cookies” nie jest równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora uzyskanych za ich pośrednictwem.
Należy pamiętać, że stosowanie ograniczeń plikom „cookies” w danym urządzeniu może utrudniać prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego.

W celu zaoferowania Ci metody płatności Klarna możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikujesz się do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.

ZABEZPIECZENIA

Administrator dokłada wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Danych Osobowych odpowiednich do zagrożeń, w tym:

• utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
• przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
• zabraniem przez osobę nieuprawnioną
• udostępnieniem osobom nieupoważnionym

Administrator udostępnia w tym celu środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną w tym dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem, Certyfikat SSL na stronach Serwisu Internetowego oraz szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Należy pamiętać, że udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Użytkownik ma możliwość kontaktu z Administratorem wystosowując wiadomość pisemną (ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski) lub elektroniczną (info@makeyourself.eu) ewentualnie kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 538 555 528 (opłaty wg cennika właściwego operatora).

Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych (Dane Osobowe) w chwili kontaktu z nim spowodowanym wykonaniem określonych czynności przez Administratora (w celu potwierdzenia tożsamości, kontaktu zwrotnego), gdyż może być to konieczne do dokonania czynności lub uzyskania informacji przez daną osobę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator prosi o zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy wskazanych działań Administratora.
Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest ani umową, ani regulaminem).

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki. Sytuacja ta może wystąpić w chwili zmiany obowiązujących przepisów dotyczących ochrony Danych Osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych, a także wskutek rozwoju Usług Elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej (wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych). Administrator zobowiązuje się każdorazowo w chwili zmiany Polityki umieścić w ramach strony Serwisu Internetowego informację o niej w tym umieścić nową datę.

Podstawą do podejmowania przez Administratora zakresu działań (przekazanych w ramach wspominanych klauzul informacyjnych) zawsze są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa w razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami lub informacjami przekazanymi przez Administratora w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania Danych Osobowych, niezależnie od postanowień Polityki.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 30.12.2020.

Poprzednia Polityka Prywatności znajduje się tutaj.