fbpx

Wyjątkowe okazje? Zapisz się do newslettera MY STARS!

Regulamin Programu Partnerskiego

Dla Klientów Indywidualnych

Spis treści

ZASADY PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Organizator – sklep www.makeyourself.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) prowadzony przez MAKE YOURSELF Anna Kołodziejska – Szczotka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski (który stanowi także adres do doręczeń) NIP 7712727434, adres poczty elektronicznej: info@makeyourself.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 538 555 528 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora).

Uczestnik – konsument, osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przystępujący do Programu Partnerskiego z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Osoba poleconanowy Klient Sklepu Internetowego, który posiada zdolność prawną do zawarcia umowy kupna – sprzedaży z Organizatorem i nigdy wcześniej tej umowy kupna – sprzedaży z Organizatorem nie zawierał.

Konto Klienta – oznacza Usługę Elektroniczną, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności/usług, oznaczony indywidualnym Loginem i Hasłem podanym przez Klienta (uzyskując w ten sposób dostęp do Konta). Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, daje dostęp do historii Zamówień, szczegółów wysyłki Produktów oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

Indywidualny Kod Polecający – unikalny kod generowany przez Organizatora na prośbę Uczestnika. Indywidualny Kod Polecający uprawnia Uczestnika do otrzymania prowizji w wysokości 10% od zakupu dokonanego z jego wykorzystaniem na warunkach określonych w Regulaminie. Osoba polecona korzystając z Indywidualnego kodu polecającego otrzymuje darmową wysyłkę zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Udział w Programie Partnerskim może wziąć osoba fizyczna, Konsument, który ukończył co najmniej 18 rok życia.
 2. Konsument przystępujący do Programu Partnerskiego musi założyć własne Konto klienta na stronie sklepu www.makeyourself.eu
 3. Podczas rejestracji Konta klienta należy podać swoje prawdziwe, pełne dane. Za błędne dane Organizator Programu nie odpowiada. Za pełne dane uznaje się w przypadku, gdy uczestnik jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania
  (do korespondencji), adres email, numer telefonu.
 4. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny. Organizator nie wymaga i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.
 5. Przystąpienie do Programu Partnerskiego nie jest automatyczne.
 6. Klient chcąc przystąpić do Programu powinien skontaktować się z Organizatorem celem pozyskania Indywidualnego Kodu Polecającego.
 7. Indywidualny Kod Polecający wydawany jest Uczestnikowi tylko raz i nie ulega zmianie w trakcie trwania Programu. 

ZASADY GROMADZENIA I WYPŁAT ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

 1. W ramach Programu Partnerskiego Uczestnik gromadzi w ramach własnego Konta klienta wartości odpowiadające polskim złotym w tzw.
  „Kredycie Sklepowym” monetarna wartość rabatów sumuje się na koncie uczestnika Programu Partnerskiego.
 2. Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w §1, przypisywana będzie każdorazowo prowizja w wysokości 10% wartości zrealizowanego zamówienia, wynikająca z tytułu dokonania zakupu z wykorzystaniem Indywidualnego kodu polecającego.
 3. Wartość zamówienia wyliczana jest od kwoty kupionych produktów i nie dotyczy to innych pozycji, w tym kosztów wysyłki, nie uwzględnia nadanych dla zamówienia rabatów.
 4. Osoba polecona korzystająca z Indywidualnego Kodu Polecającego otrzymuje od Organizatora darmową wysyłkę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zamówienie musi być dokonane przez Osobę poleconą, której Uczestnik programu poleci nasz sklep internetowy.
 6. Warunkiem koniecznym jest podanie przez Osobę poleconą w swoim zamówieniu Indywidualnego kodu polecającego. 
 7. Osoba polecona może wykorzystać kod tylko raz, podczas składania pierwszego zamówienia w Sklepie internetowym.
 8. Prowizja naliczana jest wyłącznie od pierwszego zamówienia złożonego przez osobę poleconą.
 9. O złożeniu każdego takiego zamówienia Uczestnik Programu Partnerskiego zostanie poinformowany e-mailem.
 10. Po realizacji zamówienia Uczestnik otrzyma informację o przekazaniu środków na własne konto. Stan swojego konta można sprawdzać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości e-mail.
 11. Realizacja zamówienia obejmuje czas niezbędny do realizacji zamówienia, okres przygotowania i wysyłki produktów oraz okres 14 dni od otrzymania przesyłki przez Kupującego z polecenia.
 12. Za zamówienia zrealizowane nie uznaje się zamówień nieopłaconych, zwróconych, anulowanych, fałszywych, nieodebranych lub niezrealizowanych
  z innych przyczyn. Oznacza to, iż w przypadku anulowania, w tym zwrócenia zamówienia, Kredyt Sklepowy nie jest przyznawany.
 13. Kwotę zebraną poprzez indywidualne kody polecające w ramach Programu Partnerskiego można wyłącznie wykorzystać składając zamówienie w Sklepie internetowym na stronie www.makeyourself.eu.
 14. Zebrane środki można wykorzystać przy zamówieniach o wartości całego zgromadzonego kredytu sklepowego, z zastrzeżeniem że cena nabytego produktu nie może być niższa niż 1zł, lub wykorzystując go jako częściowy rabat od wartości zamówienia.
 15. Zebrane środki nie są wypłacane w formie przelewu lub wypłaty gotówkowej.
 16. Uczestnik nie może wykorzystywać swojego Indywidualnego Kodu Polecającego przy dokonywaniu własnych zakupów w Sklepie internetowym Organizatora.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ORAZ UCZESTNIKA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Uczestnik zobowiązany jest powiadamiać każdorazowo Organizatora o zmianie danych, które podał podczas rejestracji konta klienckiego.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od uczestnictwa w Programie Partnerskim Organizatora. Może tego dokonać w każdej chwili przez zgłoszenie za pośrednictwem wiadomość e-mail skierowanej na adres: info@makeyourself.eu, nie tracąc uzyskanyego Kredytu Sklepowego zgodnie z § 2.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, formę oraz treści za pomocą, których Uczestnik komunikuje informacje o Organizatorze
  i realizowanym przez niego Programie Partnerskim.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i sugestii Uczestnikowi co do formy, charakteru zamieszczanych przez niego treści, które
  w opinii Organizatora mogą być lub ewidentnie będą szkodzić jego wizerunkowi i dobremu imieniu lub/i będą niezgodne z obowiązującym prawem.
  W takiej sytuacji Organizator ma prawo żądać usunięcia takich treści w trybie natychmiastowym.
 5. Naruszenie warunków regulaminu programu partnerskiego skutkuje zerwaniem umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Organizator nie wyraża zgody na nakłanianie do zakupów za pośrednictwem innych środków w nieprzeznaczonych do tego kanałach elektronicznych. Dotyczy to także wykorzystywania środków niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Uczestnik zobowiązany jest opierać swoją rekomendację na informacjach prawdziwych, zgodnych z ofertą Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu  z zachowaniem jego wszystkich postanowień.
 2. O zmianach w regulaminie oraz zmianach w Programie Partnerskim Organizator będzie informował Uczestników za pomocą korespondencji elektronicznej.
 3. Strony postanawiają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji oraz treści Programu Partnerskiego będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. Przeniesienie całości lub części praw albo obowiązków wynikających z w/w regulaminu przez jedną ze Stron na osoby trzecie wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych. Jeżeli jakikolwiek spór, kontrowersja lub różnica nie zostaną rozwiązane polubownie w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia wystosowanego przez jedną Stronę Stronie drugiej, kwestia zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez odpowiedni Sąd powszechny.