fbpx

Wyjątkowe okazje? Zapisz się do newslettera MY STARS!

Regulamin Sklepu

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.makeyourself.eu

Spis treści

WSTĘP

Ogólne warunki handlowe stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na www.makeyourself.eu.  Na www.makeyourself.eu sprzedawane są własne artykuły marki MAKE YOURSELF. Za pomocą www.makeyourself.eu oferowany jest każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów dopasowany do jego potrzeb. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, sposób sprzedaży oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego www.makeyourself.eu, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem www.makeyourself.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.makeyourself.eu prowadzony jest przez MAKE YOURSELF Anna Kołodziejska – Szczotka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski (który stanowi także adres do doręczeń) NIP 7712728434, adres poczty elektronicznej: info@makeyourself.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 538 555 528 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów niebędących Konsumentami oraz Klientów będących Konsumentami, jak i do korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.

SŁOWNIK POJĘĆ

Zwroty pisane w Regulaminie wielką literą, należy rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wynika jednoznacznie coś innego:

– KLIENT – oznacza osobę fizyczną, w tym Konsumenta, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych). W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona okazać zgodę na każde żądanie Sprzedawcy uzyskaną prawnie od swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży.

–  KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

– KONTO – oznacza Usługę Elektroniczną, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności/usług, oznaczony indywidualnym Loginem i Hasłem podanym przez Klienta (uzyskując w ten sposób dostęp do Konta). Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, daje dostęp do historii Zamówień, szczegółów wysyłki Produktów oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

– CENA – oznacza wynagrodzenie brutto (uwzględniająca podatek VAT) należne Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena to określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy, wyjątkiem są warunki Promocji stosowanej przez Sklep.

– DZIEŃ ROBOCZY – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

– HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności, nieujawniana go osobom trzecim.

–  KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę kodeku cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

– KOSZYK – oznacza usługę umożliwiającą każdemu Klientowi złożenie Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku złożenia jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży).

–  LOGIN – oznacza adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta, indywidualnie ustalony przez Klienta, będący ciągiem znaków alfanumerycznych, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

–  NEWSLETTER – oznacza Usługę Elektroniczną umożliwiającą wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści w szczególności informacji o Produktach, w tym o nowościach i o promocjach w Sklepie Internetowym, za zgodą Klienta, na podany przez Klienta adres e-mail.

–  PRODUKT – oznacza dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma fabrycznie nową będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem za zapłatą Ceny.

–  PROMOCJE – Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Klientom rabatów, obniżek lub innych preferencyjnych warunków zawarcia umowy sprzedaży związanych z Ceną według własnego wyboru, szczególnie w ramach organizowanej Promocji. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy Promocji. 

UCZESTNIK PROMOCJI – Klient, który dokona zakupu objętego Promocją.

–  REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną na rzecz Klientów. Określa prawa i obowiązki obu stron w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

–  SKLEP INTERNETOWY – oznacza platformę umożliwiająca składanie Zamówień oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, dostępna pod adresem internetowym www.makeyourself.eu

– SPRZEDAWCA – oznacza Make Yourself Anna Kołodziejska – Szczotka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 7712728434, adres poczty elektronicznej: info@makeyourself.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 538 555 528 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora)

–  TREŚĆ – oznacza elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (w tym dotyczące praw autorskich i wizerunków osób fizycznych, zamieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, Klienta bądź kontrahentów Sprzedawcy.

– UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawartą między Sprzedawcą a Klientem, za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe (w tym koszty wysyłki) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt (cechy, Cenę, koszty wysyłki). Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy.

–  USŁUGA ELEKTRONICZNA – oznacza świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego

– USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

–  ZAMÓWIENIE – oznacza bezpośrednią wolę Klienta w celu zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży (w tym dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży). 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 • prowadzenie Konta;
 • umożliwianie składania Zamówień;
 • prezentowanie treści reklamowych;
 • zamieszczanie opinii;
 • umożliwienie korzystania z usług Koszyka;
 • Newsletter;
 • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu.

Możliwość korzystania z Konta przez Klienta odbywa się po następują:

 • uzupełnieniu formularza rejestracji niniejszego Regulaminu;
 • zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu;
 • kliknięciu pola „Zarejestruj”.

Sprzedawca nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego przechowuje/udostępnia Klientowi historię Zamówień oraz podtrzymuje sesję Klienta po zalogowaniu.

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego na podany przez Klienta adres e-mail w toku rejestracji (Konto świadczone jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony) przez Sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), bez podania przyczyny oraz w każdej chwili, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy, pisemnie na adres: MAKE YOURSELF ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@makeyourself.eu. Założenie Konta nie jest wymagane, by złożyć Zamówienie.

W chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka rozpoczyna się korzystanie z niego (Koszyk świadczony jest nieodpłatnie), jest jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta lub z momentem rezygnacji składania Zamówienia przez Klienta, należy jednak pamiętać, że zostają zapamiętane informacje o Produktach wybranych przez Klienta w Koszyku po zakończeniu sesji przeglądarki, a także po wylogowaniu, przez okres 3 dni, nie zapewniając dostępności egzemplarzy Klienta Produktów.

Klient ma obowiązek podawania w udostępnionych formularzach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta oraz aktualizowania danych (w tym osobowych) w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług. Klient ma prawo zmiany danych w każdym momencie z opcji dostępnych w ramach Konta. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa, a także niesprawiający kłopotu pozostałym Klientom oraz Sprzedawcy. Klient ma obowiązek uiszczenia terminowej i pełnej wysokości zapłaty Cen ustalonych przez Sprzedawcę jak również terminowego odbioru Produktów w szczególności płatności za pobraniem. Zabrania się Klientom przekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści naruszających dobra i prawa autorskie osób trzecich, modyfikowania ich w sposób nieuprawniony oraz rozsyłania/umieszczania informacji handlowej naruszającej przepisy prawa.

Sprzedawca posiada wyłączne prawa do Treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, (prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, elementy graficzne będące częścią składową Sklepu Internetowego oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Możliwość wykorzystywania Treści w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.

Klient umieszczając w ramach Sklepu Internetowego Treści (grafiki, opinie, komentarze na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie tych Treści (w szczególności w Internecie, w tym mediach społecznościowych). Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

UMOWA SPRZEDAŻY

Cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu w ramach Sklepu Internetowego.

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty:

• w Sklepie Internetowym;
• pocztą elektroniczną;
• telefonicznie.

Sprzedawca (w ramach rozwoju świadczonych usług) może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian co do sposobów składania Zamówień na wybrane Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie (związane z rozwojem dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę) może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego. Klient dodając wybrany/e Produkt/y do Koszyka przechodzi do formularza zamówienia (Sprzedawca udostępnia w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla wybranych Produktów dodanych do Koszyka, np. personalizacja) Klient (posiadający Konto) potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych niezbędnych do zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik (nieposiadający Konta) samodzielnie wypełnia formularz zamówienia dotyczący danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

Klient w formularzu Zamówienia podaje niezbędne dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego. Podaje również dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce w tym sposób dostawy Produktu/ów, rodzaj płatności. W przypadku Klientów, którzy zażądali w ramach formularza wystawienia faktury VAT również numeru NIP. Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym miejscu, dodatkowych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta uniemożliwia realizację Umowy. Kolejno Klient wybiera jeden ze wskazanych przez Sprzedawcę sposobów dostawy. Następnie Klient wybiera sposób zapłaty Ceny sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” automatycznie przesyła Sprzedawcy Zamówienie.

Na tym etapie konieczna jest akceptacja regulaminu przez Klienta, który nie posiada Konta. Do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego dokonywania zmian w panelu Koszyk. Należy pamiętać, że usuwanie danej pozycji ze względu na bezpośredni związek pomiędzy Produktami może skutkować automatycznym usunięciem również innej pozycji. W celu dokonania płatności Klient może być przekierowany do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. W przypadku zawarcia umowy z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon Sprzedawca wysyła do Konsumenta wiadomości w postaci elektronicznej (e-mailem) z potwierdzeniem treści Umowy Sprzedaży, następnie Konsument przesyła potwierdzenie Zamówienia (jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży) Sprzedawcy za pomocą wiadomości zwrotnej wraz z akceptacją regulaminu. 

W przypadku braku Produktu lub możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert Sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania Klienta o tym fakcie, wówczas Klient ma prawo do anulowania złożonego Zamówienia w całości co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy czego następstwem jest zwolnienie z obowiązku Sprzedawcy realizacji Zamówienia. 

W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta wówczas Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwrócić Klientowi uiszczone przez niego płatności. W każdej chwili Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości do Klienta (e-mail, kontaktując się telefonicznie lub SMS). 

Celem Sprzedawcy jest zapewnienie dostępności wszystkich Produktów w celu realizacji Zamówienia. Łączną wartość Zamówienia stanowi Cena Produktu/Produktów i koszt wysyłki Produktu/Produktów (który może być darmowy w momencie przekroczenia minimalnego progu wartości Zamówienia w wybranym okresie, ustalony wcześniej przez Sprzedawcę). W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany o łącznej Cenie Produktu (w tym o podatkach) wchodzącego w skład Zamówienia, a także o kosztach dostawy (opłatach za transport) czy obowiązku uiszczenia opłat w przypadku braku możliwości ich ustalenia. Powyższy punkt dotyczy również etapu, w którym Klient składa Zamówienie jak również wyraża wolę związania Umowy Sprzedaży. O ile postanowienia Promocji w Sklepie Internetowym wyraźnie nie stanowią inaczej, Promocje obowiązujące nie podlegają łączeniu.

CENY

Ceny towarów i usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego www.makeyourself.eu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że widoczna jest cena za towar lub usługę z już doliczoną kwotą należnego podatku VAT.

Ceny towarów i usług podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego www.makeyourself.eu w trakcie składania zamówienia, oraz bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia co za tym idzie złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.
Całkowita wartość zamówienia obejmuje zatem koszty dostarczenia towaru oraz jego cenę.

Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą pojedynczej sztuki towaru.

Informacje o cechach, istotnych właściwościach i cenie towaru towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również zamieszczone są bezpośrednio przy prezentowanym towarze.

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

Ostateczna i wiążąca jest cena podana w „Koszyku” , a dokładnie w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego www.makeyourself.eu.

PROMOCJE

Sklep Internetowy może udzielać Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencyjnych warunków zawarcia umowy Sprzedaży związanych z Ceną według własnego wyboru Sprzedawcy w ramach Promocji.

Promocje mogą polegać na:

 • udzieleniu rabatu procentowego lub kwotowego na wybrany towar w Sklepie internetowym;
 • udzielenie rabatu procentowego lub kwotowego na towary znajdujące się w zestawie zakupione w Sklepie internetowym;
 • udzieleniu rabatu procentowego lub kwotowego na towar najtańszy przy zakupie określonej ilości towarów w Sklepie internetowym;
 • udzieleniu rabatu procentowego lub kwotowego na usługi znajdujące się w Sklepie internetowym.

Promocje są elementem działań marketingowych prowadzonych przez MAKE YOURSELF Anna Kołodziejska-Szczotka, których celem jest promocja towarów i usług marki MAKE YOURSELF.

Szczegóły dotyczące warunków Promocji ogłaszane są przed rozpoczęciem danej promocji na stronach Sklepu internetowego www.makeyourself.eu.

Okres trwania Promocji może obowiązywać przez wyznaczony czas, do czasu wyczerpania puli towarów lub do odwołania. 

Uczestnikiem Promocji może być Klient, który dokona zakupu towarów i/lub usług objętych Promocją organizowaną przez Sprzedawcę. 

Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy każdorazowo spełni warunki udziału w danej Promocji, z wyjątkiem wskazania szczegółowego wymienionego w regulaminie danej Promocji. 

Naliczanie rabatu następuje od wartości brutto towaru i/lub usługi objętej Promocją.

Sklep internetowy jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego towaru lub kategorii towarów objętych daną Promocją lub jednorazowym Zamówieniem .

Promocje nie łączą się, za wyjątkiem wyraźnie wskazanym w regulaminie danej Promocji, co oznacza, że towarami promocyjnymi nie mogą być towary podlegające wyprzedaży, poprzednio przecenione lub na które udzielono rabatu w ramach innej Promocji (za wyjątkiem wskazanym w regulaminie danej Akcji promocyjnej).

Terminem określającym udział w Promocji jest data złożenia Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej Promocji upustu) nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części ( z wyjątkiem wskazanym szczegółowo w regulaminie Promocji).

Uczestnik promocji traci uprawnienie do udzielonego rabatu jeśli w wyniku odstąpienia od umowy, odpadną warunki udzielonego w ramach danej Promocji rabatu. Obowiązkiem Uczestnika będzie wówczas według swojego wyboru do zwrotu towaru/towarów promocyjnych na które udzielono rabatu lub do zwrotu kwoty udzielonego rabatu. Powyższe ma zastosowanie wówczas, gdy przedmiotem Zamówienia jest zestaw promocyjny (w takim przypadku odstąpienie lub rezygnacja z Zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego zestawu promocyjnego), a także w przypadku, gdy do otrzymania rabatu uprawnia zakup określonej w Promocji liczby towarów.

Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, iż nowym regulacją nie podlegają umowy zawarte przed dokonaną zmianą. Zmiana zasad Promocji może nastąpić w przypadku zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowanej względami technicznymi, zmiany przepisów dotyczących organizacji Promocji lub przedłużenia czasu obowiązywania Promocji.

W odniesieniu do obniżek cen w ramach ogólnodostępnych Promocji i wyprzedaży Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w ramach Promocji lub wyprzedaży. Produkt, który trafił do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie posiada również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała od dnia wprowadzenia Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

FORMY PŁATNOŚCI

Sprzedawca umożliwia Klientowi sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

• za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
• płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
• za pośrednictwem serwisu PayPal udostępnianego przez PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;
• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy mBANK PL 14 1140 2004 0000 3202 7956 3325;
• gotówką przy odbiorze osobistym.

Wszystkie możliwe sposoby płatności znajdują się w Sklepie Internetowym, w zakładce „Metody płatności” oraz są widoczne w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży na podstronie z Produktem. Sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. 

W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznej, a nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, jednakże nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie skutkuje brakiem przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient ma obowiązek dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego dla Klienta terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient ma prawo anulować Zamówienie poprzez kontakt ze Sprzedawcą, bez ponoszenia konsekwencji (nie naruszając prawa odstąpienia od umowy) do chwili otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia. Z wyjątkiem Produktów służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz wyprodukowanych według specyfikacji Klienta.

DOSTAWA PRODUKTU

Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do państw Unii Europejskiej, a także do innych krajów po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą w Sklepie Internetowym. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, wyjątek stanowią odstępstwa związane z Promocjami. Wszystkie możliwe koszty dostawy znajdują się w Sklepie Internetowym, w zakładce „Koszty Dostawy” oraz są widoczne w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży na podstronie z Produktem. Dostawa Produktu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie dostępne dostawy Produktu mogą ulegać zmianie.

Sprzedawca umożliwia Klientowi sposoby dostawy Produktu z tytułu Umowy Sprzedaży:

• przesyłka kurierska;
• przesyłka kurierska pobraniowa, czyli płatna przy odbiorze;
• dostawa do paczkomatu InPost.

Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas wytworzenia Produktu, czas kompletowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania wysyłki do przewoźnika. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub podczas składania Zamówienia podano inny termin. Termin dostawy Produktu oznaczonego jako „Produkt dostępny na zamówienie” wynosi 14 – 28 dni roboczych. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych, spowodowany jest nie posiadaniem dużych stanów magazynowych przez Sprzedawcę i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

• uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne);
• zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem);
• należy doliczyć również do czasu realizacji Zamówienia czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

REKLAMACJA PRODUKTU

Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego (w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego).

Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją Sprzedawcy.
Reklamacja dotycząca Produktu powinna zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski wraz z dostarczonym Sprzedawcy Produktem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu na koszt Klienta.
Reklamacja dotycząca Usług Elektronicznych powinna zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski lub w formie elektronicznej e-mailem na adres info@makeyourself.eu

W przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

• złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedawca w jak najkrótszym czasie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunie ową wadę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
• domagać się wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady Produktu. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Należy pamiętać, że właściwością charakterystyczną dla skóry naturalnej jest jej niejednorodność. To zasadnicza cecha odróżniająca naturalny materiał od sztucznie wytworzonego, co może być powodem różnic kolorystycznych produktu.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

W opisie reklamacji Klient powinien podać:

• informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (rodzaj i data wystąpienia wady);
• żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży albo oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
• danych kontaktowych składającego reklamację.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uważa się, za uzasadnione jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku, gdy do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi lub do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Jeżeli jednak ze względu rodzaj Produktu, na rodzaj wady lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione albo niemożliwe, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

WYMIANA PRODUKTU

MAKE YOURSELF nie ma możliwości wymiany towaru. Klient może dokonać zwrotu zakupionego produktu zgodnie z prawem do odstąpienia od umowy, a następnie nabyć nowy, wybrany produkt z oferty sklepu internetowego.

Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają uprawnień Konsumenta do zwrotu Produktu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument zawierający umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej (bez podawania przyczyny, bez ponoszenia kosztów jakichkolwiek innych niż przewidziane przez przepisy prawa) w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym tekście.

Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w paragrafie PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach paragrafu PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

Nie dotyczy umowy, której przedmiotem jest Produkt służący zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta lub wyprodukowany według jego specyfikacji. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie.

Sprzedawca uzależnił treści lub zawarcie umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.

Termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy wystarczy do zachowania terminu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone przez Konsumenta:

 • w formie elektronicznej na adres: info@makeyourself.eu
 • pisemnie na adres: ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 • wypełniając formularz odstąpienia niniejszego Regulaminu.

Obowiązkiem Sprzedawcy jest niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki poniesione wcześniej przez Konsumenta, jeżeli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostawy towaru niż najtańszy oferowany przez Sklep Internetowy, to zwraca kwota zostanie zredukowana do odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej dla danego Produktu. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania przez Konsumenta bądź samodzielnego odebrania Produktu od Konsumenta.

Obowiązkiem Konsumenta jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Za zachowania terminu uznaje się odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski wraz z dołączonym dowodem zakupu Produktu.

Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, awizowanych oraz wysyłanych do paczkomatów.

Odstąpienie od umowy przysługuje Konsumentowi wyłącznie w chwili posiadania przez niego Produktów nieużywanych, kompletnych, nieuszkodzonych, posiadających komplet metek oraz elementów zabezpieczających, umieszczonych na Produkcie przez Sprzedawcę w chwili wejścia w posiadanie przez Konsumenta lub uprawnioną przez niego osobę trzecią. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta związana jest m.in. z brakiem możliwości ponownego wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, kosztami ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także kosztami przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech i funkcjonowania).

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym personalizacja Produktu);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona dopiero po upływie przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

KONSERWACJA WYROBÓW

Właściwością charakterystyczną dla skóry naturalnej jest jej niejednorodność. To zasadnicza cecha odróżniająca naturalny materiał od sztucznie wytworzonego. Wszelkie ślady zadrapań, blizn czy wyblaknięć świadczą wyłącznie o jej autentyczności. Klient powinien pamiętać, że może być to powodem różnic kolorystycznych produktu, które nie zawsze udaje się zlikwidować na etapie produkcji w garbarni, ale jest świadectwem autentyczności materiału.

Sprzedawca zaleca głębokie zabrudzenia usuwać w profesjonalnych pralniach chemicznych.

Klient delikatne zabrudzenia możne usunąć własnoręcznie, lecz na własną odpowiedzialność.

Sprzedawca zaleca usunięcia zabrudzeń skóry licowej przecierając ją szmatką delikatnie zwilżoną wodą, susząc w temperaturze pokojowej. Sprzedawca zaleca w celu ochrony skóry licowej przed pierwszym użyciem zabezpieczyć ją sprayem ochronnym. Należy jednak zrobić próbę na kawałku skóry (dołączonej do Produktu) lub w mało widocznym miejscu, gdyż niektóre preparaty mogą zmienić kolor skóry licowej.

Sprzedawca zaleca w celu ochrony zamszu i nubuku przed pierwszym użyciem zabezpieczyć ją sprayem ochronnym. Należy jednak zrobić próbę na kawałku skóry (dołączonej do Produktu) lub w mało widocznym miejscu, gdyż niektóre preparaty mogą zmienić kolor zamszu i nubuku. Sprzedawca zaleca odświeżanie powierzchni zamszowych za pomocą szmatki lub szczoteczki do zamszu. Nubuk, zamsz są podatne na zabrudzenia, a także zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, od 2005 roku obowiązuje nakaz wyprawiania skóry za pomocą środków naturalnych, co może być przyczyna farbowania podczas użytkowania, nie stanowi to więc wady, która podlegałaby reklamacji. Również warunki atmosferyczne, deszcz i promienie słoneczne nie pozostają bez wpływu na ich odporność i kolor.

Sprzedawca informuje, że skóry „przecierane” mają podatność na zmianę koloru co stanowi element designu i jest efektem zamierzonym. Nie stanowi to wady materiału.

Sprzedawca informuje, że skóry cielęce są podatne na rozerwania.

Sprzedawca informuje, że skóry lakierowane posiadają tendencję do przyjmowanie obcych barwników, dlatego nie należy pozostawiać jej w kontakcie z farbującymi materiałami.

Podczas przechowywania należy umieścić Produkt w pokrowcu zapobiegającym wnikaniu kurzu w głąb skóry naturalnej. Sprzedawca nie zaleca stosowania pokrowców foliowych, gdyż nie zapewniają one odpowiedniej wentylacji.

Produkty skórzane wymagają szczególnego traktowania i powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Sprzedawca wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danym osobowym.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz wymagane w celu założenia Konta i korzystania z określonych Usług Elektronicznych (w tym zawarcia Umowy Sprzedaży).

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz przenoszenia danych w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności).

Dane Osobowe, które zostały udostępnione przez Klienta w oparciu o aktywność, w Internecie lub udostępnione przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w określonych celach wskazanych w ramach Sklepu Internetowego.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów. Sprzedawca swoje oświadczenie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta lub składania Zamówienia.

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie) Sprzedawca swoje oświadczenie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta lub składania Zamówienia.

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.

Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji, gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt II ust. 7 f lub g Regulaminu (katalog zamknięty) Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia, a w szczególności, gdy Klient jednocześnie narusza postanowienie pkt II ust. 7 a Regulaminu.

W przypadku naruszenia Regulaminu Klient może korzystać ponownie ze Sklepu Internetowego po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego.

ZMIANA REGULAMINU

Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.

Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić tekst jednolity w przypadku dokonania zmian w Regulaminie, poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, na podany przez Klienta adres e-mail, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed jego zmianą.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.
Klienci, posiadający Konto, mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie oraz potwierdzenie postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży Klientowi następuje poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowód zakupu.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.makeyourself.eu/regulamin-sklepu
Sprzedawca zapewnia środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet (rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione).

Sprzedawca zawiadamia, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z numerem informacyjnym Sklepu Internetowego +48 538 555 528 z koniecznością poniesienia kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Poprzednio obowiązujący Regulamin Sklepu ważny do 31.12.2022 – przeczytasz na stronie Regulamin sklepu do 2022.

Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 r. – przeczytasz na stronie Poprzedni Regulamin Sklepu.

Napisz

info@makeyourself.eu

Odpowiadamy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00

Zadzwoń

+48 538 555 528

Koszt połączenia zależy od operatora Twojej sieci.

Umów się na wizytę

MAKE YOURSELF
Anna Kołodziejska-Szczotka
ul. Sulejowska 72
97-300 Piotrków Trybunalski