Regulamin Sklepu

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.makeyourself.eu obowiązujący w okresie 01-01-2018 - 31-01-2020

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.makeyourself.eu przez MAKE YOURSELF

Anna Kołodziejska- Szczotka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy

ul. Sulejowskiej 72, 97-300

Piotrków Trybunalski, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, której nadano NIP 771 272 84 34, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Make Yourself Anna Kołodziejska- Szczotka ul. Sulejowska 72

97 – 300 Piotrków Trybunalski e-mail: info@makeyourself.eu www.makeyourself.eu

Numer rachunku bankowego prowadzonego przez:

Bank: MBANK 21 1140 2004 0000 3902 6578 1290

§ 2 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.makeyourself.eu za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
Strona – Usługodawca lub Klient;
Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
Usługodawca (także „Sprzedawca”) – MAKE YOURSELF Anna Kołodziejska-Szczotka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sulejowskiej 72, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, której nadano NIP 771 272 84 34
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 3 Obowiązki Stron

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny zprzepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).
§ 4 Zamówienia

Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przezKlienta Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
§5 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
Klient po złożeniu zamówienia zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Towar nie później niż w ciągu 3 dni roboczych ( w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal lub na rachunek bankowy ) chyba, że powiadomi Sprzedawcę o innym terminie płatności.
Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich.
Klient ma możliwość uiszczenia opłaty w następujący sposób:
przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,
za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. szybką płatnością on-line.
za pośrednictwem serwisu PayPal (udostępnianego przez PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).
Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności określonych w ust. 4 lit. a niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedawcy, w ust. 4 lit. c niezwłocznie po uznaniu konta Sprzedawcy za pośrednictwem Blue Media, który jest podmiotem świadczącym obsługępłatności on-line drogą elektroniczną, a w przypadku opisanym w ust. 4 lit. b – niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, w ust. 4 lit. d niezwłocznie po uznaniu konta Sprzedawcy w systemie PayPal .
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,
niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
§ 6 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.niezwłocznie po uznaniu konta Sprzedawcy w systemie PayPal
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Obowiązki Konsumenta
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona dopiero po upływie przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 7 Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
żądać usunięcia wady; albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
Należy pamiętać, że właściwością charakterystyczną dla skóry naturalnej jest jej niejednorodność. To zasadnicza cecha odróżniająca naturalny materiał od sztucznie wytworzonego, co może być powodem różnic kolorystycznych produktu.
W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
§ 8 Wymiana

Wymiany zakupionego Towaru można dokonać w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru.
Wymiana jest możliwa jedynie na inny Towar z asortymentu Sklepu w tej samej cenie (lub wyższej), co cena zwracanego do wymiany Towaru. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, opcja zamiany możliwa jest jedynie za dopłatą brakującej kwoty będącej różnicą między cenami tych Towarów.
Wymianie podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.
Wraz z wymienianym Towarem należy przesłać:
oryginalne opakowanie Towaru,
oryginały dokumentów zakupu,
formularz wymiany,
Wymieniany Towar powinien być wysłany przesyłką PRIORYTETOWĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem wyłącznie na adres: MAKE YOURSELF Anna Kołodziejska- Szczotka ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem „WYMIANA”.
Klient powinien zachować dokument nadania dla ewentualnych celów dowodowych.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
Nowy produkt jest wysyłany do Klienta na jego koszt. Koszt ponownej wysyłki należy wpłacić na konto Sklepu, zgodnie z cennikiem wysyłek dostępnych w zakładce: Dostawa.
W terminie 7 dni od otrzymania Towaru Sklep dokona jego wymiany lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi zapłaconą kwotę wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.
Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz wysyłanych do paczkomatów.
Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają uprawnień Konsumenta do zwrotu Towaru zgodnie z § 6.
§ 9 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
Przedstawienie Towarów, jakie mogą być dostępne w Sklepie,
możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
Informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
§ 10 Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
§ 11 Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
§ 12 Konserwacja wyrobów

Delikatne zabrudzenia można usunąć własnoręcznie lecz na własną odpowiedzialność.
usunięcia zabrudzeń skóry licowej dokonujemy przecierając ją szmatką delikatnie zwilżoną wodą, suszymy w temperaturze pokojowej.
w celu ochrony zamszu i nubuku zalecane jest przed pierwszym użyciem zabezpieczyć ją sprayem ochronnym. Należy jednak zrobić próbę w mało widocznym miejscu, gdyż niektóre preparaty mogą przyciemniać skórę! Warto również przywracać meszek przy użyciu szmatki lub szczoteczki do zamszu.
Zaleca się głębokie zabrudzenia usuwać w profesjonalnych pralniach chemicznych.
Właściwością charakterystyczną dla skóry naturalnej jest jej niejednorodność. To zasadnicza cecha odróżniająca naturalny materiał od sztucznie wytworzonego. Wszelkie ślady zadrapań, blizn czy wyblaknięć świadczą tylko i wyłącznie o jej autentyczności. Sprawia, że jest jedyny w swoim rodzaju. Należy jednak pamiętać, że może być to powodem różnic kolorystycznych produktu, które nie zawsze udaje się zlikwidować na etapie produkcji w garbarnii, ale jest świadectwem autentyczności materiału.
skóry „przecierane” mają podatność na zmianę koloru co stanowi element designu i jest efektem zamierzonym. Nie stanowi to wady materiału.
skóry cielęce są podatne na rozerwania.
nubuk, zamsz są podatne na zabrudzenia, a także zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, od 2005 roku obowiązuje nakaz wyprawiania skóry za pomocą środków naturalnych, co może być przyczyna farbowania podczas użytkowania, nie stanowi to więc wady, która podlegałaby reklamacji.Również warunki atmosferyczne, deszcz i promienie słoneczne nie pozostają bez wpływu na ich odporność i kolor.
skóry lakierowane posiadają tendencję do przyjmowanie obcych barwników dlatego nie należy pozostawiać jej w kontakcie z farbującymi materiałami.
Podczas przechowywania należy umieścić produkt w pokrowcach zapobiegających wnikaniu kurzu w głąb skóry. Nie zalecamy stosowania pokrowców foliowych, gdyż nie zapewniają one odpowiedniej wentylacji.
Produkty skórzane wymagają szczególnego traktowania i powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.